Erik Ravnkilde stopper som Administrator

I 2011 hyrede den daværende DAFA bestyrelse E.R.Consult ApS til at undersøge, hvad der skulle til for at stoppe medlemstilbagegangen. Svarene var, at der skulle en relancering til, med nyt navn og logo mv., der skulle ansættes  en ”professionel forretningsfører”, til at igangsætte aktiviteter, bl.a.  medlemsservice og promovering af foreningen. Og dette skulle finansieres ved en kontingentforhøjelse på op til 50%.

Kort efter blev Erik Ravnkilde engageret som Administrator til at gennemføre tiltagene som anbefalet i analyserapporten.

En proces blev sat i gang, medlemsservice blev indført med behandling af aktuelle branche-emner, ny hjemmeside kom til med formidling af generel og aktuel information, og en vis mængde  kompetence, erfaring og engagement stod bag den daglige drift af foreningen. Medlemsflugten blev dermed vendt, og medlemstallet øget til højere end nogen sinde.

Men den egentlige relancering af foreningen med nyt navn osv., og promovering med medlemskabet som ”blåstempling” –  og salgsfremmende initiativer – udestår stadig.

Ligeledes udestår kontingentforhøjelsen, der ligesom var forudsætningen for engageringen af administratoren.

De første par år klarede vi os igennem uden kontingentforhøjelse, ved at tære på formuen samt pga. en ekstraordinær provisions-indtægt. Men fra i år ville en fortsat administratorfunktion som den nuværende kræve en kontingentstigning på ca.10%.

Dette foranledigede den nuværende bestyrelse til at tage administrator-konceptet op til overvejelse, og man besluttede at reducere administratorjobbet til ”en dag om ugen” med en tilsvarende reduktion af honoraret – og en strammere styring af administratoren fra bestyrelsens side. Et budgetforslag uden kontingentforhøjelse kunne dermed fremlægges på generalforsamlingen – og vedtages.

Efter Erik Ravnkildes opfattelse levner disse rammer ikke mulighed for at fortsætte udviklingen af foreningen i retningen som først planlagt. Han har herefter meddelt bestyrelsen, at han må stoppe som administrator indenfor nogle få måneder.

Skriv en kommentar